Saturday, 23 April 2011

ମୁଁ ସେହି ରୂପା ଚାନ୍ଦ ଟି..

ମୁଁ ସେହି ରୂପା ଚାନ୍ଦ ଟି..
ଯିଏ ଦେଖେ ମନେ ଜଳେ,
ଥାଏ ସଦା ବୋଲି ତାରା ମେଳେ
ହେଲେ ତାରା ମୋ ଠାରୁ ଅନେକ ଦୁରେ ଅଛି ||

କଟୁ ଦେହ ମୋର
ବିରହ ର ଅସୀ ଧାରେ
ହେଲେ ମୋ ରୂପ ଦେଖି
ହସେ କଈଁ ଟି....

No comments:

Post a Comment